top of page

La formalització de les matrícules implica l’acceptació dels termes i condicions següents:


 

Descomptes

- Els descomptes seran vàlids per pagaments efectuats abans de les següents dates:

1r pagament (paga i senyal d’aproximadament el 50% de la inscripció total) -> abans del 19 de maig.

2n pagament (totalitat de la inscripció pendent) -> abans del 9 de juny.

En cas d’efectuar els pagaments fora d’aquests terminis no s’aplicaran els descomptes acumulables.


 

Canvi de setmana

- Les peticions de canvi de setmana s'hauran d'efectuar amb un mínim de 15 dies d'antelació.

- Els canvis de setmana s'efectuaran mantenint les mateixes condicions que per les setmanes contractades.

- Els canvis tindran validesa dins de la realització del mateix campus esportiu, no podent ser traslladats, traspassats o acumulats a un altre any o diferent modalitat.

- Qualsevol canvi estarà subjecte a disponibilitat i sota criteri de l'organització.


 

Ampliacions

- Les ampliacions podran gaudir dels descomptes per als quals compleixin els requisits.

- Les ampliacions hauran d'abonar-se abans de l'inici de les setmanes ampliades.

- Les ampliacions estan subjectes a disponibilitat i sota criteri de l'organització.


 

Devolucions

- Es podrà sol·licitar la devolució de l'import pagat corresponent a les setmanes no gaudides en cas de malaltia greu (fractura d'ossos, ingrés hospitalari...) que impedeixi la realització del campus. Caldrà adjuntar el comprovant mèdic. L'import que es retornarà serà:


 

* 100% si no s'ha començat el campus

* 50% si el campus ja s'ha iniciat

* 100% de l'import corresponent a la part de menjador i tarda, independentment de si el campus ha començat o no.


 

- Es podrà sol·licitar la devolució de l'import pagat corresponent a les setmanes no gaudides en cas de malaltia lleu (esquinços, constipats, otitis, al·lèrgies...) que impedeixi la realització del campus. L'import que es retornarà serà del:

* 50% si el campus no s'ha iniciat (abans del 25 Juny).

* Es retornarà el 100% de l'import corresponent a la part de menjador i tarda, independentment de si el campus ha començat o no.


 

Un cop iniciat el campus, no s'efectuaran devolucions per casos de malaltia lleu, però es facilitarà un canvi de setmana si això és possible i sota criteri tècnic.


 

- Per a sol·licituds de devolució no justificades, es retornarà el 50% de l'import sempre que es facin abans del 13 de Maig.

- Les devolucions només es faran per setmanes no iniciades, i en cap cas es farà la part proporcional a uns dies.

- Per a que les devolucions siguin efectives, haurà de notificar-se la baixa abans d'iniciar-se la setmana per a la qual es sol·licitarà la devolució.

- Per al càlcul de l'import es tindrà en compte els factors de descompte que es deixen d'acomplir en cas de devolució.

- L'organització es reserva el dret a efectuar devolucions sota altres criteris no especificats.


 

Anul·lacions

 - Es podran efectuar anul·lacions sense penalització fins 15 dies després que us confirmem la vostra plaça i com a màxim abans del 12 de Maig.

- A partir del 13 de Maig, es podran efectuar anul·lacions però no es retornarà l'import pagat excepte en els casos contemplats en l'apartat "devolucions".

bottom of page